Život s modlitbou – Zdravas Mária

Začíname Nový rok, tak prečo doslova nezačať s Bohorodičkou a modlitbou ku nej? Je to výzva, aby sme boli anjelmi, ktorí pozdravia našu nebeskú Mamu.

 

Slová pozdravu, ktoré adresoval anjel Gabriel Márii v Nazarete, sú akýmsi holdom, ktorý jej skladá celý duchovný svet anjelov. Slová pozdravu Zdravas Mária boli vyslovené ešte predtým, ako dala súhlas na materstvo. Pokúsme sa odhaliť rámec bohatstva tejto modlitby, ktorá prevyšuje našu myseľ i srdce. 

 

Zdravas Mária – výkrik radosti, ktorý skrze anjela sám Boh adresoval Márii. Tieto úvodné slová uvádzajú do nálady modlitby – prežívania radosti zo stretnutia s človekom, v ktorom mal prebývať Boh.

 

Milosti plná – uznanie pravdy, že svätosť ideálne napĺňala Máriu. Nebolo v nej nič, čo by nebolo sväté. Srdce Márie z hodiny na hodinu rástlo v láske k Bohu i ľuďom a súčasne so vzrastom rástla aj jej svätosť.

 

Pán s tebou – hovoríme o vyznaní priateľstva, aké spája Máriu s Bohom. Ona nikdy nebola sama, lebo bol s ňou Boh. A to od chvíle počatia.

 

Požehnaná si medzi ženami – ponorenie v Bohu i Jeho milosti v takom stupni, v akom iná žena nebola a nebude ponorená.

 

Požehnaný plod tvojho života – veľkosť Márie je korunovaná veľkosťou Božieho Syna, ktorého počala i porodila. Žena nachádza svoju plnosť v telesnom materstve, keď porodí dieťa, alebo duchovnom, keď prijíma zodpovednosť za iné deti. Srdce ženy najhlbšie formuje prijatie zodpovednosti za dieťa.

 

Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych – prosba o modlitbu je gestom dôvery Ježišovej Matke vo všetkých našich záležitostiach. Zvlášť našej hriešnosti, lebo ona nás miluje a vie, že k šťastiu je potrebná sloboda od hriechu.

 

Oroduj za nás teraz i v hodinu smrti našej – prítomná chvíľa, v ktorej pretrváva naša spolupráca s Božou milosťou i chvíľa našej smrti. Je to vyslobodenie z útrap dočasnosti a rozmer Božej lásky voči nám. 

 

Kto rozjíma o bohatstve tejto vzácnej modlitby, tak sa opiera o slová Matky, využíva šancu dnešného dňa a postupne dorastá na radostné prevedenie do neba. Zdravas Mária bol pozdrav Boha skrze anjela. Aký pozdrav adresujeme Bohu my?

Bartolomej 1/2023 Pavol Škovránek