Ružencové bratstvo

Ružencové bratstvo je spoločenstvo veriacich, modliace sa pravidelne ruženec. Vytvára sa vo farnosti, príp. vo filiálkach. Bratstvo si volí raz za tri roky horliteľa bratstva a v súčasnosti je ním Ing. Konstantin Pogorielov. Člení sa na ruže Živého ruženca o 20 členoch, členov Svätého ruženca a Večného ruženca. Každá ruža Živého ruženca si volí horliteľa ruže (ružencovú matku), ktorá má na starosti rozdelenie jednotlivých tajomstiev medzi členov. Členovia Svätého a Večného ruženca sa modlia individuálne.

Základné informácie o ruženci:

      Ako sa modlí ruženec?

      Ruženec ako kontemplatívna modlitba

      Prísľuby Panny Márie bl. Alanovi de la Roche

Ružencové bratstvo vo farnosti sv. Bartolomeja Prievidza – mesto

Ako sa stať členom ružencového bratstva

Ak sa aj vy chcete stať členom ružencového bratstva je potrebné vyplniť prihlášku a odovzdať ju v sakristii farského kostola. Prihlášku  dostanete v sakristii, alebo si ju môžete stiahnúť tu. Pokiaľ sa prihlasujete do živého ruženca, prídete na pravidelné mesačné stretnutie, kde budete zaradení do ruže. Tieto stretnutia sa konajú na prvú nedeľu v mesiaci po pobožnosti k Božskému srdcu o 15:00 hodine.