Charita – dom sv. Vincenta n.o.

Charita – dom sv. Vincenta sa zapája do GivingTuesday

#GivingTuesday je v anglikom jazyku výraz pre „darovací utorok. Je to sviatok štedrosti, dávania a dobrovoľníctva. Po celom svete sa v tento deň oslavujú dobré skutky a šíri dobro. Každoročne sa koná v utorok po Black Friday ako reakcia na nákupný ošiaľ, ktorý je pre toto obdobie typický. Tento rok pripadá sviatok štedrosti na 28. november.

 

Ako nás môžete podporiť počas kampane Giving Tuesday 2023?


1. sledovaním kampane Giving Tuesday na Facebooku Charity – domu sv. Vincenta
Pomôžte nám zdieľaním a „lajkovaním“ statusov posunúť informácie o činnosti charity širokému okruhu ľudí.


2. prihlásiť sa za dobrovoľníka
Viac informácií o možnosti dobrovoľníctva vám poskytne riaditeľ charity – Milan Petráš, tel.: 0905 951 854, e-mail: charitapd@gmail.com.

 

3. finančne
Naskenovaním QR kódu v mobilnej aplikácii vašej banky alebo poukázaním finančných prostriedkov na účet charity IBAN: SK70 1100 0000 0029 2885 1485.

 

Rozpis dobrovoľníckych služieb v Charite – dome sv. Vincenta

Pri výdaji stravy klientom v soboty a nedele sa spoliehame na spoluprácu s dobrovoľníkmi. Na zlepšenie plánovania sme sa rozhodli sprístupniť rozpis dobrovoľníckych služieb.

Dobrovoľníci si môžu pozrieť, či je služba voľná a môžu si ju nahlásiť vopred s časovým predstihom.

Rozpis nájdete na tomto odkaze.

 

Poďakovanie za dotáciu mestu Prievidza 2023

Charita – dom sv. Vincenta, nezisková organizácia, ďakuje za poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Prievidza. V roku 2023 bola z rozpočtu mesta poskytnutá charite dotácia vo výške 10 000 € na činnosť nízkoprahového denného centra na Košovskej ceste č. 19 v Prievidzi, poskytovanie pomoci a starostlivosti o bezprístrešných občanov (služba poskytovania spoločného stravovania, prevádzka hygienických zariadení a nocľahárne), náklady na energie (plyn, voda, elektrika), nákup potravín, čistiacich a hygienických potrieb. Za všetky poskytnuté dotácie vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

 

Poďakovanie za dotáciu mestu Prievidza 2022

Charita – dom sv. Vincenta úprimne ďakuje mestu Prievidza za dotáciu vo výške 9 000 eur, ktorá bola poskytnutá z rozpočtu mesta v roku 2022. Dotácia bola poskytnutá na činnosť nízkoprahového denného centra na Košovskej ceste č. 19 v Prievidzi, poskytovanie pomoci a starostlivosti o bezprístrešných občanov (služba poskytovania spoločného stravovania, prevádzka hygienických zariadení a nocľahárne), náklady na energie (plyn, voda, elektrika), nákup potravín, čistiacich a hygienických potrieb.

 

Poďakovanie za dotáciu mestu Prievidza 2021

Charita – dom sv. Vincenta úprimne ďakuje mestu Prievidza za dotáciu vo výške 9 000 eur, ktorá bola poskytnutá z rozpočtu mesta v roku 2021 na činnosť nízkoprahového denného centra na Košovskej ceste č. 19 v Prievidzi. Dotácia bola poskytnutá na účel úhrady časti prevádzkových nákladov za energie (plyn, voda, elektrika), nákup základných potravín, materiál a služby.

 

Poďakovanie za dotáciu mestu Prievidza 2020

Charita – dom sv. Vincenta úprimne ďakuje mestu Prievidza za dotáciu vo výške 9 000 eur, ktorá bola poskytnutá z rozpočtu mesta v roku 2020 na činnosť nízkoprahového denného centra na Košovskej ceste č. 19, na úhradu časti prevádzkových nákladov za energie (plyn, voda, elektrika) a nákup základných potravín.

 

Informácia o vykonávaní verejnej zbierky zapísanej v registri zbierok

Okresný úrad Prievidza zapísal do registra verejných zbierok na základe písomného návrhu neziskovej organizácie Charita – dom sv. Vincenta verejnú zbierku s názvom Podporme prievidzskú charitu. Účelom verejnej zbierky bol rozvoj sociálnych služieb – zabezpečenie služby spoločného stravovania pre bezprístrešných a iných núdznych, zberu a výdaju šatstva a obuvi, možností hygienickej očisty, prevádzky nocľahárne počas zimných mestiacov a výdaja potravinovej pomoci, administatívne a iné činnosti organizácie na zabezpečenie sociálnych služieb v meste Prievidza. Verejná zbierka sa konala v období od 15. 12. 208 do 14. 12. 2019 v územnom obvode Okresného úradu Prievidza zbieraním do stacionárnych pokladničiek a zasielaním príspevkov na osobitný účet zbierky IBAN SK02 1100 0000 0029 4506 3640.

Celé rozhodnutie Predbežná správa zbierky Záverečná správa zbierky

 

Charitné žetóny

V decembri 2017 dala charita do obehu charitné žetóny. Verejnosť si ich môže obstarať za príspevok jedno euro v sakristiách prievidzských kostolov a u dobrovoľníkov. Za žetóny vydávame stravu v zariadení na Košovskej ceste.

Naša organizácia chce touto formou pomôcť nielen núdznym, ale aj darcom, aby mali istotu, že ich pomoc bude využitá na to, čo je pre núdzneho potrebné.

Žetóny vo veľkosti jednoeurovej mince môže darca nosiť v peňaženke a kedykoľvek ich využiť na pomoc núdznym. Obed pozostávajúci z polievky a hlavného jedla organizácia zvyčajne vydáva za 50 centov, darca teda podporí využitím charitných žetónov aj činnosť organizácie- napríklad náklady na administratívu, opravy, investície a ďalšie.

Viac informácií nájdete tu.

 

Základné údaje o organizácii

Názov: Charita – dom sv. Vincenta, n. o.
Právna forma: nezisková organizácia
IČO: 45735301
Sídlo: Košovská cesta 19, 971 01 Prievidza
E-mail: charitapd@gmail.com
Tel. kontakt: 0905 951 854
Web: www.farapd.sk/charita
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., číslo účtu 2928851485/1100, IBAN: SK70 1100 0000 0029 2885 1485

 

Nezisková organizácia s názvom Charita – dom sv. Vincenta (ďalej len Charita) so sídlom na Košovskej ceste 19 v Prievidzi bola zapísaná na Obvodnom úrade Trenčín do registra neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby dňa 1. februára 2011. Jej zakladateľom je Rímskokatolícka Cirkev, farnosť Prievidza-mesto. V registri je evidovaná pod číslom OVVS/NO/184-1/2011 a bolo jej pridelené IČO 45735301. Registrované sú tieto všeobecne prospešné služby:
• Organizovanie spoločného stravovania
• Nízkoprahové denné centrum – registračné číslo 193-1/2011
• Nocľaháreň – registračné číslo 193-2/2012. Kapacita nocľahárne je 20 lôžok, od 31.08.2012

 

Nezisková organizácia je nástupníckou organizáciou neziskovej organizácie Charita sv. Vincenta, ktorá bola v roku 2010 Obvodným úradom Trenčín zrušená, z dôvodu nezaslania výročnej správy v stanovenom termíne. Od 19. októbra 2012 pôsobí organizácia v nových priestoroch na Košovskej ceste 19. Dom je prenajatý od mesta Prievidza na 30 rokov od 1. augusta 2011. Na Trenčianskom samosprávnom kraji má organizácia ako druh sociálnej služby zaregistrované podľa § 28 nízkoprahové denné centrum – § 12 ods. 1 písm. a) bod 4 podľa zákona č. 448/2008 Z.z. a nocľaháreň podľa § 12 ods. 1 písm. a) bod 1 a § 25 zákona č. 448/2008 Z.z

 

Činnosť organizácie je zameraná hlavne na tieto činnosti:
a) služba spoločného stravovania pre bezprístrešných a iných núdznych,
b) zber a výdaj šatstva a obuvi,
c) možnosť hygienickej očisty,
d) nocľaháreň počas zimných mesiacov.
e) výdaj potravinovej pomoci núdznym

 

Správna rada
Ing. Vladimír Pavlíček (predseda)
Mgr. Anežka Kútiková
Mgr. Alojz Vlčko
Ing. Ivan Benca
Mária Melicherčíková

Dozorná rada
Božena Plachá (predsedníčka)
Ing. Jana Kratková
Andrej Kmotorka

Riaditeľ neziskovej organizácie
Milan Petráš

Revízor neziskovej organizácie
Ing. Jana Kratková

 

Podrobnejšie informácie o našej činnosti obsahuje naša výročná správa, ktorú si môžete stiahnuť kliknutím na odkaz nižšie.

Výročná správa za rok 2022

Výročná správa za rok 2021

 

 

Kontaktujte nás…