Charita – dom sv. Vincenta n.o.

Rozpis dobrovoľníckych služieb v Charite – dome sv. Vincenta

Pri výdaji stravy klientom v soboty a nedele sa spoliehame na spoluprácu s dobrovoľníkmi. Na zlepšenie plánovania sme sa rozhodli sprístupniť rozpis dobrovoľníckych služieb.

Dobrovoľníci si môžu pozrieť, či je služba voľná a môžu si ju nahlásiť vopred s časovým predstihom.

Rozpis nájdete na tomto odkaze.

Informácia

vzhľadom k tomu, že núdzový stav končí 15.5.2021, k tomuto dátumu bude ukončená aj prevádzka našej nocľahárne.

Od 1.10.2020 v čase od 19,00 – 7,00 hod. Charita sv. Vincenta de Paul v Prievidzi otvára denne nízkoprahovú nocľaháreň pre bezprístrešných ľudí. Zároveň prosíme dobrovoľníkov, ktorí by chceli počas víkendov pripraviť jedlo pre bezdomovcov, aby sa prihlásili u p. Milana Petráša alebo zaevidovali sa na kontaktnom formulári

Poďakovanie za dotáciu mestu Prievidza

Charita – dom sv. Vincenta úprimne ďakuje mestu Prievidza za dotáciu vo výške 9 000 eur, ktorá bola poskytnutá z rozpočtu mesta v roku 2020 na činnosť nízkoprahového denného centra na Košovskej ceste č. 19, na úhradu časti prevádzkových nákladov za energie (plyn, voda, elektrika) a nákup základných potravín.

Informácia o vykonávaní verejnej zbierky zapísanej v registri zbierok

Okresný úrad Prievidza zapísal do registra verejných zbierok na základe písomného návrhu neziskovej organizácie Charita – dom sv. Vincenta verejnú zbierku s názvom Podporme prievidzskú charitu. Účelom verejnej zbierky bol rozvoj sociálnych služieb – zabezpečenie služby spoločného stravovania pre bezprístrešných a iných núdznych, zberu a výdaju šatstva a obuvi, možností hygienickej očisty, prevádzky nocľahárne počas zimných mestiacov a výdaja potravinovej pomoci, administatívne a iné činnosti organizácie na zabezpečenie sociálnych služieb v meste Prievidza. Verejná zbierka sa konala v období od 15. 12. 208 do 14. 12. 2019 v územnom obvode Okresného úradu Prievidza zbieraním do stacionárnych pokladničiek a zasielaním príspevkov na osobitný účet zbierky IBAN SK02 1100 0000 0029 4506 3640.

Celé rozhodnutie Predbežná správa zbierky Záverečná správa zbierky

Charitné žetóny

V decembri 2017 dala charita do obehu charitné žetóny. Verejnosť si ich môže obstarať za príspevok jedno euro v sakristiách prievidzských kostolov a u dobrovoľníkov. Za žetóny vydávame stravu v zariadení na Košovskej ceste.

Naša organizácia chce touto formou pomôcť nielen núdznym, ale aj darcom, aby mali istotu, že ich pomoc bude využitá na to, čo je pre núdzneho potrebné.

Žetóny vo veľkosti jednoeurovej mince môže darca nosiť v peňaženke a kedykoľvek ich využiť na pomoc núdznym. Obed pozostávajúci z polievky a hlavného jedla organizácia zvyčajne vydáva za 50 centov, darca teda podporí využitím charitných žetónov aj činnosť organizácie- napríklad náklady na administratívu, opravy, investície a ďalšie.

Viac informácií nájdete tu.

logo-charita-small

Základné údaje o organizácii

Názov: Charita – dom sv. Vincenta, n. o.
Právna forma: nezisková organizácia
IČO: 45735301
Sídlo: Košovská cesta 19, 971 01 Prievidza
E-mail: charitapd@gmail.com
Tel. kontakt: 0905 951 854
Web: www.farapd.sk/charita
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., číslo účtu 2928851485/1100, IBAN: SK70 1100 0000 0029 2885 1485

okienko

Nezisková organizácia s názvom Charita – dom sv. Vincenta (ďalej len Charita) so sídlom na Košovskej ceste 19 v Prievidzi bola zapísaná na Obvodnom úrade Trenčín do registra neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby dňa 1. februára 2011. Jej zakladateľom je Rímskokatolícka Cirkev, farnosť Prievidza-mesto. V registri je evidovaná pod číslom OVVS/NO/184-1/2011 a bolo jej pridelené IČO 45735301. Registrované sú tieto všeobecne prospešné služby:
• Organizovanie spoločného stravovania
• Nízkoprahové denné centrum – registračné číslo 193-1/2011
• Nocľaháreň – registračné číslo 193-2/2012. Kapacita nocľahárne je 20 lôžok, od 31.08.2012

Nezisková organizácia je nástupníckou organizáciou neziskovej organizácie Charita sv. Vincenta, ktorá bola v roku 2010 Obvodným úradom Trenčín zrušená, z dôvodu nezaslania výročnej správy v stanovenom termíne. Od 19. októbra 2012 pôsobí organizácia v nových priestoroch na Košovskej ceste 19. Dom je prenajatý od mesta Prievidza na 30 rokov od 1. augusta 2011. Na Trenčianskom samosprávnom kraji má organizácia ako druh sociálnej služby zaregistrované podľa § 28 nízkoprahové denné centrum – § 12 ods. 1 písm. a) bod 4 podľa zákona č. 448/2008 Z.z. a nocľaháreň podľa § 12 ods. 1 písm. a) bod 1 a § 25 zákona č. 448/2008 Z.z

Činnosť organizácie je zameraná hlavne na tieto činnosti:
a) služba spoločného stravovania pre bezprístrešných a iných núdznych,
b) zber a výdaj šatstva a obuvi,
c) možnosť hygienickej očisty,
d) nocľaháreň počas zimných mesiacov.
e) výdaj potravinovej pomoci núdznym

Správna rada
Ing. Vladimír Pavlíček (predseda)
Mgr. Anežka Kútiková
Mgr. Alojz Vlčko
Ing. Ivan Benca
Mária Melicherčíková

Dozorná rada
Božena Plachá (predsedníčka)
Ing. Jana Kratková
Andrej Kmotorka

Riaditeľ neziskovej organizácie
Milan Petráš

Revízor neziskovej organizácie
Ing. Jana Kratková

Podrobnejšie informácie o našej činnosti obsahuje Výročná správa za rok 2020.

 

 

Kontaktujte nás…