Charita – dom sv. Vincenta n.o.

Zbierka potravín v hypermarkete Tesco

V tejto tabuľke si môžete pozrieť, na ktoré časy ešte potrebujeme dobrovoľníkov, ktorí budú pre Charitu – dom sv. Vincenta od 9. do 11. novembra 2017 prijímať potravinové dary v hypermarkete Tesco v Prievidzi. Ak sa chcete prihlásiť, kontaktujte Alojza Vlčka – na tel. čísle 0902 202 898 alebo e-mailom na alojz.vlcko@gmail.com.

Tabuľku si zobrazíte kliknutím  sem.

Rozpis dobrovoľných služieb v Charite – dome sv. Vincenta

Pri výdaji stravy klientom v soboty a nedele sa spoliehame na spoluprácu s dobrovoľníkmi. Na zlepšenie plánovania sme sa rozhodli sprístupniť rozpis dobrovoľníckych služieb. Dobrovoľníci si vďaka tomu môžu pozrieť, či je služba voľná a môžu si ju nahlásiť vopred s časovým predstihom.

Rozpis nájdete na tomto odkaze.

okienkoZákladné údaje o organizácii

Názov: Charita – dom sv. Vincenta, n. o.
Právna forma: nezisková organizácia
IČO: 45735301
Sídlo: Košovská cesta 19, 971 01 Prievidza
E-mail: charitapd@gmail.com
Tel. kontakt: 0905 951 854
Web: www.farapd.sk/charita
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., číslo účtu 2928851485/1100,
IBAN: SK70 1100 0000 0029 2885 1485

Nezisková organizácia s názvom Charita – dom sv. Vincenta so sídlom na Košovskej ceste 19 v Prievidzi bola zapísaná na Obvodnom úrade Trenčín do registra neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby dňa 1. februára 2011. Jej zakladateľom je Rímskokatolícka Cirkev, farnosť Prievidza-mesto. Registrované sú tieto všeobecne prospešné služby: organizovanie spoločného stravovania, opatrovateľská služba, nízkoprahové denné centrum a nocľaháreň.

logo-charita-smallNezisková organizácia je nástupníckou organizáciou neziskovej organizácie Charita sv. Vincenta, ktorá bola v roku 2010 Obvodným úradom Trenčín zrušená, z dôvodu nezaslania výročnej správy v stanovenom termíne. Od 19. októbra 2012 pôsobí organizácia v nových priestoroch na Košovskej ceste 19. Dom je prenajatý od mesta Prievidza na 30 rokov od 1. augusta 2011.

Našou cieľovou skupinou sú predovšetkým rodiny a jednotlivci v sociálnej a hmotnej núdzi, rodičia, ktorí sa nestarajú o svoje deti z rôznych dôvodov: problémy s alkoholom a inými drogami, nedostatočný pocit zodpovednosti, strata bývania, osamelí rodičia (častejšie matky) s deťmi, ktorým treba pomôcť pri zaradení sa do bežného života, deti z rodín v núdzi, opustené deti, mladí, ktorí odchádzajú z detských domovov po dovŕšení 18 roku života a potrebujú pomoc pri zaradení sa do života, starnúci a chorí, o ktorých sa nemôžu, nechcú alebo nedokážu postarať ich príbuzní, migranti a utečenci.

Správna rada
Ing. Vladimír  Pavlíček  (predseda)
Mgr. Anežka Kútiková
Ing. Lukáš Novák
Mgr. Andrej Surík
Mgr. Alojz Vlčko

Dozorná rada
Božena Plachá (predsedníčka)
Ing. Jana Kratková
Marek Mokrý

Riaditeľ neziskovej organizácie
Milan Petráš

Prehľad činnosti neziskovej organizácie v roku 2014
Charita – dom sv. Vincenta n.o. je nástupníckou organizáciou Charity sv. Vincenta, n.o., ktorá plynule od 1. marca 2011 prevzala činnosť pôvodnej organizácie. Od 1. augusta 2011 sme dostali do prenájmu od mesta veľkú budovu na Košovskej ceste č. 19, kde sme po rozsiahlej rekonštrukcií (voda , plyn a kúrenie) začali činnosť od 1. septembra 2012. Celkové náklady na rekonštrukciu starej budovy boli v sume 18 323 €. Na prízemí budovy je nízkoprahové denné centrum, výdajňa šatstva a obuvi, kuchyňa s výdajom stravy a hygienické zariadenia. Na poschodí okrem kancelárie a  skladu , je nocľaháreň pre 20 nocľažníkov.

charita1V roku 2014 sme zaviedli aj výdaj stravy v nedeľu. Z aktivity pán dekana Vladimíra Slováka boli oslovené rodiny v Prievidzi, ktoré sa zúčastňovali prípravy a výdaja stravy v nedeľu na báze dobrovoľnosti, s tým , že náklady na zakúpenie stravy hradila charita.

Na financovaní činnosti charity sa aj tento rok spolupodieľali mesto Prievidza sumou 7 000 €; Rímskokatolícka cirkev, farnosti Prievidza – mesto a Prievidza – Zapotôčky, zbierkami v pokladničkách na v kostoloch sv. Bartolomeja  a sv. Terézie na Zapotôčkach v sume  3 786,19 € a iní dobrovoľní darcovia v sume 9.959,50 €. Dotácia na činnosť nocľahárne od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny bola vo výške 14 400 €.

Aj tento rok získala naša nezisková organizácia peňažné dary od rodín a individuálnych darcov v Prievidzi. Menovite chceme spomenúť rodiny Lackovú, Tínesovú, Pavličkovú, Magdolenovú, Píšovú, pani Belicovú a pani Kulichovú. Úprimne ďakujeme za dary aj mnohým ďalším nemenovaným darcom.

Finančné preklenutie úvodných dvoch zimných mesiacov naša organizácia riešila aj v tomto roku bezúročnými pôžičkami, ktoré boli vrátené v marci 2014. Ku koncu roka 2014 už naša organizácia neevidovala žiadne pôžičky a záväzky po splatnosti.

Nezanedbateľný príjem Charity bol aj v podobe darovaných základných potravín (múka, cukor, ryža, cestoviny, konzervy, olej a pod.) od viacerých súkromných osôb hlavne pred veľkonočnými a vianočnými sviatkami. Dlhoročnou výnimočnou pomocou je podpora od firmy BESPA-STRAV, pani Márie Čulagovej, ktorá aj v roku 2014 Charite poskytovala každý pracovný deň bezplatne 10 litrov hotovej polievky. Nestlé Slovensko, spol. s r. o.  nám aj v tomto roku niekoľkokrát bezplatne poskytla cukrovinky, cestoviny a dehydrované polievky. Potraviny daroval Charite po letnom skautskom tábore aj Slovenský skauting, 14. zbor Prievidza.  Prostredníctvom občianskeho združenia Potravinová banka Slovenska sme dostali počas zimných mesiacov 1000 kíl jabĺk. V mesiaci december Charitu podporili návštevníci úspešného benefičného koncertu organizovaného už po tretí krát  spoločenstvom Piar a Piaristickou spojenou školou F. Hanáka dobrovoľným vstupným v celkovej výške 1 000 €. Ružencové bratstvo v Prievidzi prispelo darom 150 €. Samozrejme, najviac bolo darovaného šatstva.

Od ďalších dobrodincov sme dostali stravné poukážky, zaváraniny, potraviny, ovocie, zemiaky, zákusky a trvanlivé pečivo k Veľkej noci a k Vianociam.

charita2Veľmi vydarená bola akcia občianskeho združenia Potravinová banka Slovenska a akciovej spoločnosti Tesco Stores SR, ktoré pripravili TESCO potravinovú zbierku. Dobrovoľníci počas šiestich dní prijímali potravinové dary, ktoré nakúpili darcovia v priestoroch hypermarketu Tesco v Prievidzi. Spolu sa vyzbieralo 320 kilogramov potravín a 470,08 €. Za spoluprácu chceme aj touto cestou poďakovať viac ako 15 dobrovoľníkom, ktorí zabezpečili služby preberania darov.

Na Štedrý večer 24. decembra 2014 bolo obslúžených 77 stravníkov, 25. decembra 2014 bolo obslúžených 27 stravníkov a 26. decembra 2014 spolu 23 stravníkov. Výdaj stravy počas vianočných sviatkov zabezpečili spoločenstvo Piar, pátri piaristi Juraj Ďurnek SchP a Marek Kotras SchP, pán Nimon a riaditeľ charity. Prípravu stravy (kapustnica, zemiakový šalát a rezne) zabezpečila rodina Bátorová, hlavne syn Peter. Pre ľudí bez domova bol pripravený aj balíček, ktorý si prevzali na Štedrý deň.

Počas roka 2014 bolo vydaných 8 453 porcií polievok, čo je skoro o 2 000 viac ako rok predtým, a 6 893 porcií hlavného jedla, čo je o 3 000 porcií viac.

graf-stravnici2014

stravnici-charita2014

Na plný úväzok pracuje v Charite – dome sv. Vincenta len pani Štefánia Čertíková – kuchárka. Riaditeľ neziskovej organizácie Milan Petráš pracuje na dohodu o vykonaní práce.

K činnosti charity prispievali mnohí dobrovoľníci, ktorí vypomáhali pri zabezpečení prípravy a výdaja stravy, najmä počas dovolenky, v sobotu a cez sviatky. Tím dobrovoľníkov v roku 2014 tvorili – Spoločenstvo Piar s Mgr. Anežkou Kútikovou, pani Cagáňová,  pán Matuška, pani Kováčová, pani Melicherčíková, pán Bátora, pani Pytlová, pán Rosinský, pani Šipláková,  pani Kubíčková a iní.

V rámci znižovania a sledovania nákladov na prevádzku sme podrobne mesačne sledovali aj spotrebu základných energií vodu, plyn, elektrinu.

Klienti charity dobrovoľne vypomáhali celoročne pri zabezpečovaní čistoty a poriadku v jedálni, sociálnom  zariadení a priestoroch charity.

Zámery neziskovej organizácie na rok 2015
V roku 2015 plánuje nezisková organizácia Charita – dom sv. Vincenta pokračovať vo svojej charitatívnej a sociálnej činnosti, v napĺňaní jej verejnoprospešného účelu v súlade s jej štatútom. Hlavnou činnosťou naďalej bude poskytnúť svojim klientom teplú stravu, šatstvo a možnosť hygienickej očisty a počas zimného obdobia poskytovať službu nocľahárne.

V roku 2015 by sme sa chceli dokončiť výmenu okien na poschodí prenajatej budovy, čím by sme do budúcna znížili náklady na vykurovanie. Podľa množstva finančných prostriedkov plánujeme pokračovať aj v ďalšej obnove budovy, začať budovať posedenie pre klientov na záhrade a realizovať úpravu zadnej časti za objektom.

Na prevádzku charity sa budeme snažiť dodržať stanovený rozpočet na rok 2015, na záver roku budeme propagovať možnosť podporiť neziskovú organizáciu poskytnutím asignačnej dane, tzv. 2 percent. Aj na rok 2015 žiadame o dotáciu na prevádzkovanie nocľahárne.

Financovanie v roku 2014
Celkové príjmy v roku 2014 dosiahli sumu 48 223,48 €. Celkové výdavky predstavovali čiastku 46 279,19 €. Rozdiel je 1 944,29 €. Najväčšie náklady boli náklady na prevádzku nocľahárne, kde sme platili šiestich brigádnikov, ktorí v noci dozerali na chod nocľahárne. Ďalej k najväčším položkám patria výdavky na energie vo výške 4 693,90 €, čo je oproti roku 2013 zníženie o 4 %. Mzdy a odvody boli spolu vo výške 23 945,34 €, v čom sú zahrnuté aj mzdy súvisiace s prevádzkou nocľahárne.

Medzi dôležité príjmy našej organizácie aj tento rok patrila asignačná daň, – tzv. dve percentá. Zvlášť sa chceme na tomto  mieste poďakovať za podporu našej práce firme ILJIN SLOVAKIA, spol. s r. o. z Pravenca, ktorá našej organizácii poukázala 1500 eur z podielu zaplatenej dane za rok 2013.

Prehľad príjmov v r. 2014

prijmy-charita2014

prijmy

Prehľad výdavkov v r. 2014

vydavky-charita2014

vydavky

Farský časopis Bartolomej

Staršie čísla

Liturgia Slova | Zamyslenie na dnes
Liturgia hodín | Sv. omše u piaristov

Homílie, 11.6.2017
Večera u Slováka, 11.6.2017
Facebook Moja komunita RSS © Rímskokatolícka Cirkev, Diecéza Banská Bystrica, Farnosť Prievidza - mesto | Kontakt | Prihlásenie