Život s modlitbou – Láska je trpezlivá

V najbližších témach katechetického okienka nám všetkým túžim ponúknuť pohľad na lásku. Pohľad, ktorý vychádza od apoštola Pavla – z Hymnu na lásku. Svätý Pavol hovorí: „Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.“ (1 Kor 13,4-7)

 

Láska je najvyšším darom Božej milosti, ktorá sa získava namáhavým putovaním. Vyžaduje vynaloženie úsilia a potu. Možno niekedy prídeme na rázcestie a nevieme, kadiaľ pokračovať, alebo dokonca zídeme z chodníka. Pozrime sa v krátkosti na apoštola Pavla a jeho cestu lásky, ktorú ponúka v Prvom liste Korinťanom, lebo Božie slovo zaznieva aj pre náš život, aby sa stal cestou lásky. 

 

 

Boh je trpezlivý

Láska je trpezlivá. V anglickom preklade „Love is patient“, v gréckom „Agapé makrothymei“ (= láska má veľké srdce). Celá Biblia svedčí o tom, že Boh je trpezlivý. V Starom zákone sa predstavuje ako nesmierne trpezlivý a milosrdný voči starozákonnému ľudu. V Novom zákone prostredníctvom Ježiša a jeho postoja k hriešnikom, ale aj v podobenstvách a podobne, zosobňuje božskú trpezlivosť. 

 

Odpútanie od seba

Trpezlivosť je znakom toho, že sme sa odpútali od seba samých. Trpezlivý človek je úplne oddaný Bohu – uvedomuje si, že Boh je pri mne, že On ma vedie po najlepšej ceste a že On ma miluje.

Opakom trpezlivosti  je netrpezlivosť – znak prilipnutia k našim plánom, túžbam a myšlienkam. Prejavuje sa hnevom, posudzovaním, súperením, klamstvom, nepremyslenými rozhodnutiami, zraňujúcimi slovami…

 

Dar trpezlivosti

Teraz sa na chvíľu zamyslime. Akými sme my? Sme trpezliví voči sebe samým? Voči druhým? Voči Bohu?

Trpezlivosť nie je samozrejmosť – je to dar. Dar lásky, ktorá sama plodí lásku. Vďaka trpezlivosti formujeme druhých k láske, utužujeme nádej a preukazujeme, aká má byť aj viera. Trpezlivosť nám sprostredkúva pokoj srdca a učí nás kráčať v šľapajach nášho Boha.

Láska je trpezlivá a my sa musíme naučiť žiť s takou láskou. Čo konkrétne to znamená? Máme brať blížnych takých, akí sú, a nepokúšať sa ich meniť. Nepríjemnosti máme prijímať s pokojom a máme im dovoliť ohroziť aj naše najdôležitejšie plány. Nepredvídateľnými okolnosťami sa nemáme nechať vyviesť z miery.

 

Stať sa trpezlivými

Ako sa máme stať trpezlivými? Musíme na to vlastniť svetlo viery, lebo bez toho svetla všade vidíme len tmu. Musíme mať vieru v pravdu – istotu, že všetko, čo máme (okrem hriechu), je od Boha. Musíme objaviť, že Boh je najlepšie dobro a že jeho vôľou je, aby sme sa mu odovzdali. Musíme sa naučiť poznať a priznať si svoje nedostatky.

 

Na prvý pohľad to všetko vyznieva ťažko. Ale nebojte sa, dokážeme to všetci. Len prosme Boha o to, aby naša láska bola trpezlivá.

 

Bartolomej 7/2023 Pavol Škovránek