Život s modlitbou – Láska je dobrotivá

Kto z nás by mohol tvrdiť, že by počas svojho kresťanského života neprešiel školou služby blížnym? Takouto pomocou sa v nás prebúdza záujem o iných, znižuje sa náš egocentrizmus a viac sa otvárame. Venujeme pozornosť potrebám iných. 

 

Táto pozornosť sa postupne mení na starostlivosť, ktorá posilňuje akúkoľvek lásku – manželskú, rodičovskú, súrodeneckú, priateľskú a podobne. Ak sa chceme vyhnúť egoizmu, je potrebné vystúpiť zo seba samých. A to vyžaduje nepretržité úsilie. 

 

Byť vedení Božím Duchom

My kresťania sme po sviatosti krstu a birmovania obnovení Duchom Svätým. Pokúšame sa počúvať tohto Ducha a podľa toho aj žiť. To si vyžaduje obrátenie a určitý odstup od prirodzených sklonov našej povahy. Pokúšame sa rozjímať nad tým, čo od nás chce Boh. Snažíme sa rozpoznať Božie volanie a premôcť svoje pohodlie. Ak urobíme, čo len krok vyjdenia zo seba, Ježiš v nás obnoví naše srdce, ktoré je otvorené pre službu.

Ak popremýšľame nad evanjeliovým textom o Kristovom umučení, najlepšie pochopíme, čo je to služba. Ježiš zmenil svoj život na službu „vykúpenia“, aby nás oslobodil. Keď bolo pred veľkonočnými sviatkami, Ježiš vedel, že má odísť z tohto sveta. Preto pri večeri umyl učeníkom nohy, čím vyjadril službu lásky a naznačil potrebné oslobodenie od seba samého. Neskoršie Ježiš zomiera na kríži, aby slúžil každému z nás a aby vyjadril, že láska je dobrotivá…

 

Pozvanie

Ježiš nás, kresťanov, vyzýva, aby sme vstúpili do tohto obetného rozmeru jeho kríža a služby blížnym. On sám povedal, že si treba „navzájom umývať nohy“ = navzájom slúžiť jeden druhému v dobrote svojho srdca. V tomto smere je dokonalým príkladom Mária, prvá učeníčka, ktorá prežívala s Ježišom jeho utrpenie. 

Ak chceme naplniť dobrotivosť lásky spolu s Ježišom, treba sa neustále modliť, obetovať nejaký pôst na konkrétny úmysel, prijímať utrpenie a životné skúšky či zapáliť svoj život neustálym dávaním sa v každodennom živote. Duch služby je taký dôležitý, že Ježiš ho ustanovil za konečné kritérium pri poslednom súde na konci vekov, a to pre všetkých ľudí, veriacich i neveriacich. Ježiš sa spravil „posledným zo všetkých“ a veľkosť našej lásky k nemu závisí od toho, do akej miery dokážeme slúžiť všetkým tým „posledným“, ktorých stretávame na svojej ceste.

 

Buď zvelebený, Pane, za tvoju službu vykúpenia, ktorú ponúkaš každému z nás. Prosíme ťa, osloboď nás od panovačnosti a pýchy. Pomôž nám spoznávať tvoju vôľu a pozorne ťa počúvať. Daj nám také otvorené srdce, aby sme videli blížneho v núdzi a aby sme ťa spoznali v každom bratovi a sestre, no predovšetkým vo všetkých „malých“, ktorých stretávame na svojej ceste.

 

Bartolomej 9/2023 Pavol Škovránek