Život s modlitbou 8. časť – Kristus muž modlitby

Ježiš sa vedel modliť. Každý deň si našiel čas na osobné stretnutie s Otcom. K tomu istému pozýval a pozýva každého svojho učeníka, ktorý sa inšpiruje životom Krista.

Vďaka Evanjeliu vidíme Ježiša pri modlitbe, keď vykonával dôležité rozhodnutia. Celú noc strávil v rozhovore s Otcom. Snažil sa zosúladiť synovskú vôľu s vôľou Otca, čo malo byť spojené s prosbou o požehnanie pre spoločenstvo.

Viesť k premene

Náš Majster modlitby – Ježiš, pravidelne vzdával vďaky Otcovi za splnenie Jeho vôle, radoval sa a ďakoval Otcovi, za vydarené vypočutie modlitby. Dokonca všetky spoločenské podujatia, ako aj hostiny boli spojené s modlitbou, najmä keď vzal do ruky chlieb, pozdvihol oči k nebu a vzdával vďaky za dar chleba i života.
Niekedy mal pri modlitbe Ježiš i svedkov. Takáto chvíľa nastala napr. na hore Tábor, kde sa uskutočnilo Kristovo premenenie. Práve k „premene“ môže a má viesť aj modlitba.
Veľmi podstatnou modlitbou bola modlitba Ježiša Krista v noci – v Getsemanskej záhrade. K bdeniu a modlitbe vyzýval svojich troch učeníkov, hrdinov z hory Tábor. Oni boli svedkami bolestného zápasu s vôľou Otca. Ježiš dokonale poznal, čo má pre neho pripravené Otec. Modlitba „nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane“, bola bolestnou skúškou. V odovzdanosti do rúk Otca si vyprosil potrebnú silu, aby vykonal svoju úlohu.
Táto modlitba sa neskončila v Getsemanskej záhrade. Ježiš bol v kontakte s Otcom do posledného úderu srdca. Skrze bolesti sa dokázal modliť za všetkých čo mu ubližujú a prosil o požehnanie pre všetkých.

Čas na modlitbu

Nasledovanie Ježiša Krista, si vyžaduje mať rezervovaný čas na modlitbu aj počas dňa. Najlepšie je to urobiť ako Majster modlitby – začať ráno a skončiť večer. Zdokonalenie modlitby pokračuje modlitbou pred jedlom či po jedle. Je to modlitba vzdávania vďaky. Táto modlitba uľahčuje modlitbové sústredenie, keď sa stretávame pri eucharistickom stole. Ona vždy vytvára spoločenstvo.
Ďalším rozmerom je modlitebný prístup pri rôznych skúškach, napr. choroba. Takýto kríž treba prijať od Otca ako dar. Je v ňom ukryté akési tajomstvo i dobro. Dôležitým umením je modlitba pred vykonaním rozhodnutí. Ak sa s Bohom pozerám na vlastné rozhodnutie, tak sa nedopustím väčšieho omylu.
Ježiš bol mužom modlitby. Dokonca učeníci sami prišli za Ježišom a prosili ho, aby ich naučil modliť sa. Oni postrehli, že veriaci človek musí zostávať v stálom kontakte s Bohom, lebo to uľahčuje život v mnohých oblastiach.

Múdrosť Boha je praktická, nie je v nej nič teoretické. V centre Jeho pozornosti je samotné dobro, moje vlastné dobro. A dosiahnutie tohto dobra, aj vďaka modlitbe, je najdôležitejšou vecou. Preto vstúpme do múdrosti, ktorou budeme očarovaní, lebo je to múdrosť samého Boha.

Bartolomej 3/2022 Pavol Škovránek