Život s modlitbou 6. časť – Prosba o znamenie od Boha

Prorok Eliáš žil v čase odklonu svojho národa od Boha. Jeho rodáci nasledovali falošných prorokov, ktorí sľubovali lacnú nádej. Bohom poslaný Eliáš mal za úlohu obnoviť náboženský život národa s posilnením viery v jediného Boha. Tento prorok bol človekom veľkej modlitby, ktorá mala vždy opodstatnený zmysel.

Skrze obetu, ktorú priniesol na oltári, ukázal, že Boh je živý a dokáže priniesť znamenie, ktoré je silné a účinné. Eliáš vstúpil do dejín ako mystik, ktorý v mene poslušnosti Bohu dokázal obnoviť v národe vieru.

Z vôle Boha

Príkladom znamenia je aj „neviditeľné stretnutie“ s Bohom na Sinaji. Na tejto hore mal o niekoľko storočí skôr možnosť rozprávať sa s Bohom Mojžiš. Tu je ukrytá skutočnosť, že veriaci ľudia potrebujú zázračné zásahy Boha, a preto prosia o zázraky, znamenia. Jediné, na čo sa zabúda, je, že zázračný zásah sa deje z vôle Boha a nie človeka. Toto veľmi dobre vedia svätí, lebo sú ľuďmi modlitby a dokonale vycítia, do akej miery v danom momente je zázrak naplánovaný Bohom. Prosia a dostanú. Ich prosba je od vekov Bohom zohľadnená.
Jestvuje mnoho Božích darov, ktorých obsiahnutie je závislé na našej prosbe. Dôležité je objaviť mechanizmus účinnosti prosby v modlitbe. Všetko závisí od kontaktu srdca človeka s Bohom. Ak si človek neváži Boha a Jeho zákony a ak sa neusiluje o zdokonalenie lásky k Nemu, tak jeho prosba nie je očividne účinná. Boh prosbu počuje, ale na ňu neodpovie. Jemu vždy záleží na duchovnom vzraste srdca a nie na tom, aby sa Mu ohlásilo iba vtedy, keď je človek vo výnimočnej ťažkej situácii. Boh vtedy mlčí.

Človek modlitby

Eliášovi veľmi záležalo na záchrane viery v národe. A Bohu taktiež, preto splnil jeho prosbu. Človek modlitby = človek blízkeho kontaktu s Bohom má vplyv na udalosti, lebo môže vyprosiť u Boha Jeho mimoriadne zásahy. Boh neobnovoval národ obnovením náboženských praktík. On si povolal Eliáša, skrze ktorého vykonal obnovu.
Prorok je človek vybraný Bohom, lebo je vždy človekom veľkej modlitby a ideálnej poslušnosti Bohu. V dejinách Cirkvi si Boh mnohokrát povolal takých ľudí pre obnovu Cirkvi – sv. František Assiský, Bernadeta z Lúrd, deti Fatimy a pod. To boli ľudia modlitby a boli k dispozícii Bohu.

Stretnutie s Eliášom je výzvou adresovanou všetkým veriacim, aby neustále zdokonaľovali svoju modlitbu. Boh spolupracuje s ľuďmi, ktorí chcú plniť Jeho vôľu, vedú s Ním dialóg a sú k dispozícii.
Bartolomej 1/2022 Pavol Škovránek