Život s modlitbou 5. časť – Modlitba vládcov

Keby veriaci ľudia chceli zostaviť zoznam vlastností, ktoré má mať kandidát uchádzajúci sa o funkciu v spoločnosti, spomenuli by medzi nimi možno i modlitbu. Samozrejme, nikde sa takáto podmienka neudáva a nepredpokladá sa, že bude požadovaná. Ale veriaci volič by si mal overiť, či sa ním vyvolený kandidát modlí, alebo nie.

 
Svätý Ján Pavol II. ukázal celému svetu, že modlitba v jeho živote, úrade, myslení, vykonávaní moci a pod., zaujíma najdôležitejšie miesto. Už Sväté písmo poukazuje na to, že veľkí vládcovia sú ľudia veľkej modlitby. Jednoznačne platí, že Boh je vládcom celého sveta a kto chce mať účasť na spravovaní, musí s ním ako so svojím Šéfom rátať.

 

Dávid a jeho národ

Kráľ Dávid sa vedel rozprávať s Bohom na všetky témy a skrze modlitbu bral zodpovednosť za národ, ktorý mu bol zverený. Múdrosť Dávida je zachytená v Žalmoch. Javí sa ako rozmodlený vládca a ako učiteľ modlitby svojho národa. Do dnešného dňa všetci otvárame Žalmy, aby sme velebili Boha tak ako Dávid.

 

Šalamún a spoločnosť

Šalamún bol múdry kráľ, charizmatik, ktorý od Pána dostal veľký dar múdrej modlitby. Bohu sa jeho modlitba veľmi páčila, preto mu udelil nielen dar, o ktorý prosil mladý vládca, ale k tomu daru ešte pridal mnoho iných, o ktoré neprosil.

Modlitba o múdrosť je nevyhnutne potrebná pre každého, kto chce riadiť výchovu alebo vykonávať moc. V nej je ukrytá zodpovednosť za seba i za iných. Keby tí, ktorí vykonávajú rozhodnutia v spoločenskom rozmere, zotrvali ako Dávid či Šalamún v modlitbe, bolo by oveľa menej omylov, ktorých následky nesie celá spoločnosť.

 

Múdrosť v národe

Múdrym vládcom záleží na múdrom národe. Objavovanie zmyslu modlitby je spojené so vstupom do sveta Božej múdrosti. Modlitba je jej jedinou školou. Vo svete demokracie, ktorý je vybudovaný na plnení vôle väčšiny, tento prúd myslenia i zodpovednosti vládcov za spoluprácu s Bohom zmizol z vedomia mnohých ľudí. Demokracia je v rukách Boha, a nie Boh v rukách demokracie. On bude súdiť demokraciu a nič nepomôže odvolávanie sa na hlas väčšiny ľudí.

 

A na záver? Modlitba nie je osobná vec. Ak chceme obnoviť národ, treba naučiť deti tohto národa modliť sa. Je to poslanie celých dejín spásy.

Bartolomej 12/2021 Pavol Škovránek