Život s modlitbou 4. časť – Modlitba ľudí vo funkciách

Zodpovednosť za druhého je jedno z najťažších povolaní človeka. Vzniká z nárastu počtu ľudí, za ktorých treba zodpovedať. Možno hovoriť o zodpovednosti matky za dieťa, otca za rodinu, lekára za pacientov, učiteľov za deti, predstaviteľov štátu za občanov, vojenského veliteľa za vojakov a pod.

V spoločenskom rozmere hovoríme o zodpovednosti za mesto, obec, kraj, štát. V náboženskom rozmere zas ide o zodpovednosť za Cirkev, diecézu, farnosť. A každý veriaci človek patrí do oboch oblastí – spoločenskej i náboženskej.

 

Zodpovednosť a Boh

Samozrejme, je možné uniknúť pred akoukoľvek svetskou zodpovednosťou. Ale nikdy neunikneme od zodpovednosti pred Bohom.
Zodpovednosť zverená človeku Bohom má veľkú výhodu. Dotyčný môže s Bohom vybaviť všetky záležitosti spojené s ľuďmi, ktorí sú mu zverení. Stáva sa akoby prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi. Má neustály prístup k Bohu. Keď chce plniť jeho vôľu, má istotu, že dostane plnosť Božieho požehnania, čo mu pomôže zodpovedne konať zverenú úlohu.

 

Spoločenská zodpovednosť s dotykom viery

Spoločenský život vo veľkej miere závisí od zodpovedných predstavených. Ak sú veriacimi ľuďmi, musia rátať so zodpovednosťou pred Bohom. Nikto pred ňou neunikne.
Ak Boh nájde predstaveného, ktorý chce plniť jeho vôľu, podporuje ho múdrosťou, silou a obklopí ho hodnotnými ľuďmi. A ak sa Boh rozhodne, že sa takéto postavenie človeka má skončiť, odovzdá jeho moc do iných rúk.
Postoj viery vyzýva k dramatickým stretnutiam s Bohom. V škole modlitby dorastajú ľudia k zodpovednosti v spoločenskom rozmere. Bez modlitby sa nedajú vykonávať spoločenské úlohy. Tu nestačí ani umenie riadenia, ani vysoký stupeň inteligencie. Tu je potrebná múdrosť, ktorá nedovoľuje dopúšťať sa omylov ubližujúcich podriadeným, lebo za tieto omyly predstavený musí vziať plnú zodpovednosť.

 

Mojžiš ako učiteľ

Dnes sa vedú školy biznisu, marketingu a riadenia. Toto všetko je potrebné, lebo nemožno vykonávať spoločenské úlohy bez dobrej prípravy. Ale z pohľadu evanjelia celé toto poznanie musí využiť človek zodpovedný pred Bohom v spojení s dôkladným modlitbovým kontaktom s Bohom.
Majstrom takejto modlitby je Mojžiš, ktorý v pokore nechcel vykonať zverenú úlohu, lebo vedel, že ho presahuje. Dokázal Bohu povedať, že je slabý, že nesúhlasí, že sa na to necíti. Dokázal sa mnoho ráz postaviť na obranu svojho ľudu.
Mojžiš sa rozprával s Bohom z tváre do tváre. Sprostredkúval ľudu Božiu vôľu, ale i Bohu prosby svojho ľudu. Staval sa na obranu tohto ľudu, zachraňoval tento ľud a bol pri ňom.

Ktokoľvek z veriacich, kto vykonáva spoločenské úlohy, sa musí prihlásiť do „školy“ u Mojžiša a naučiť sa dôkladne ovládať jeho prístup k spoločenskej zodpovednosti. Vykonávanie moci je totiž spojené s nutnosťou vydávať svedectvo o svojej viere. To si vyžaduje čas na modlitbu. Bez nej človek nie je schopný dobre vykonať úlohy, ktoré mu boli zverené.

Bartolomej 11/2021 Pavol Škovránek