Život s modlitbou 1. časť – Modlitba ako Boží dar

Po skončení seriálu o sviatostiach v rámci nášho Katechetického okienka sa ďalej budeme venovať modlitbe, ktorá v našom živote zohráva veľmi dôležitú úlohu. Pri úvahách nám pomôže Katechizmus Katolíckej cirkvi a poľský katolícky kňaz, profesor a docent teológie Edward Staniek. Pri čítaní pamätajme na to, že akákoľvek modlitba (naučená i osobná) usmerňuje našu túžbu k stretnutiu s Bohom akoby tvárou v tvár.

 

Modlitba je slovo človeka adresované Bohu a zároveň hlboká istota, že Boh je aktuálne prítomný, že ma vidí, počuje a pozná niekoľkonásobne lepšie než ja sám seba. Dokonale pozná celý môj život – minulosť, prítomnosť i budúcnosť. Pozná moje podmienky, v akých sa nachádzam, moje zázemie, slabosti, ale i radosti. 

 

Modlitba ako kontakt

Modlíme sa vtedy, keď máme vedomie, že Boh je s nami. Ak k podstate modlitby patrí kontakt s Bohom, tak sa môžeme ľahko zorientovať, že Boh má v ňom oveľa viac čo povedať ako my. On sa tiež usiluje o takýto kontakt. 

Je to podobné ako s otcom, ktorý sa na začiatku usiluje nadviazať kontakt so svojím dieťaťom najrôznejším spôsobom. Dôležité sú ruky, náručie, úsmev, tón hlasu a čakanie na reakciu. A takýmto spôsobom Boh pristupuje ku každému človeku, aby naše modlitby neboli nemožné, bez úsilia a aby neboli prejavom našej bezradnosti či odrecitovania. 

 

Dar lásky

Modlitba je darom od Boha, ktorý je udeľovaný každému človeku. Je to dar lásky, ktorý Boh zjavuje každému po celý jeho život. 

Keď si uvedomíme prítomnosť Boha, usilujeme sa odpovedať na Jeho gestá lásky. Zo začiatku je to odpoveď na úrovni tárania, ale ak túžba zostať v kontakte s ním rastie, tak i spôsob komunikácie sa stáva čoraz bohatším – a to nielen v slovnej forme, lebo lásku i blízkosť možno odovzdať v rôznych podobách, ktoré budú neopakovateľné.

 

Umenie modliť sa

Umenie modliť sa spočíva v reálnom stretnutí s Bohom živým, prítomným, milujúcim, vševediacim, všemohúcim, s Bohom, ktorý je mojím Otcom, priateľom, vychovávateľom, Sudcom i Spasiteľom. V živote kresťana je dôležité ovládať takéto umenie, ktorému sa učíme od narodenia skrze rodičov až do smrti. 

Naše modlitby majú čo povedať nám samotným, ale aj ľuďom, s ktorými sme a za ktorých sa modlíme. Potrebujeme v sebe zdokonaliť najdôležitejší jazyk, ktorým Boh hovorí k človeku na zemi. A chce s človekom hovoriť po celú večnosť.

Bartolomej 8/2021 Pavol Škovránek