Sviatosti 8. časť – Sviatosť manželstva

Sviatosťou manželstva zakončíme našu sériu katechéz o sviatostiach, ktorými sme prechádzali v ostatné mesiace. 

 

O manželstve sa hovorí tak v Novom, ako aj v Starom zákone. Boh pozýva človeka k láske, pretože z lásky ho aj stvoril. Boh chcel, aby muž a žena žili spolu. V Písme sa hovorí: „Potom Pán, Boh, povedal: ‚Nie je dobré byť človeku samému. Urobím mu pomoc, ktorá mu bude podobná.’“ (Gn 2,18) A ďalej pokračuje: „Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a prilipne k svojej manželke a budú jedným telo.“ (Gn 2,24)

 

Nerozlučiteľnosť a jednota

Sv. Augustín videl základ manželstva v troch pojmoch, ktoré prinášali dobro pre manželstvo: deti, manželská vernosť a svätý zväzok manželstva. Boh nestvoril muža a ženu ako jednotlivcov, ale sú spojení. Manželstvo naznačuje vzťah, aký je medzi Kristom a Cirkvou. 

Podstatnými vlastnosťami v manželstve sú nerozlučiteľnosť a jednota. Augustínovo učenie sa časom rozširuje a zaoberajú sa ním aj cirkevné koncily, ktoré pridali k dobru manželstva aj plodenie potomstva a výchovu, vernosť a nakoniec nerozlučiteľnosť, ktorá predstavuje nerozlučiteľnosť Krista a Cirkvi.

Vzájomný súhlas je znakom tej lásky, ktorú im preukazuje Boh, a manželia majú na ňu neustále pamätať. Manželská zmluva spočíva v odovzdaní a prijatí toho druhého, je to prejavené ich slobodnou vôľou patriť tomu druhému. Je to jednota muža a ženy zameraná na deti a ich výchovu, ako aj na vernosť a nerozlučiteľnosť manželstva. 

Manželský súhlas spočíva v slovách: „Ja M., beriem si teba, M., za manželku a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem verným manželom a že ťa nikdy neopustím ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života.“ Manželský súhlas musí byť slobodný a dobrovoľný, osoba nemôže byť k nemu donútená. Zmluva vzniká iba medzi mužom a ženou, ktorí sú slobodní a nemajú prekážky k tomu, aby uzavreli túto zmluvu.

Účinky manželstva, ktoré ďalej pomáhajú manželom napredovať, sú dva: manželský zväzok a zdokonalenie lásky.

 

Manželský zväzok

„Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje!“ (Mk 10,9) Manželstvo spojené pred tvárou Boha je trváce. Manželstvo má teda nezrušiteľnú jednotu. Boh je verný svojej zmluve, a tak si majú byť verní aj manželia vo svojom živote, ktorí spolu žijú. 

V konštitúcii Gaudium et spes sa hovorí o manželstve ako o zväzku, ktorý ustanovil Boh a je určený pre muža a ženu, ktorí chcú byť nerozlučiteľne spojení. Manželia sa navzájom odovzdávajú a prijímajú jeden druhého, pričom chcú prijímať každého nového člena svojej rodiny ako Boží dar. Navzájom si pomáhajú a spolu napredujú životom v jednote a vernosti, ktorú si navzájom prejavujú. 

Manželský zväzok ustanovil sám Boh, preto sa nemôže zrušiť, ak boli splnené všetky podmienky k platnému manželstvu. Platné manželstvo sa nedá zrušiť. Zväzok, ktorý vznikne, je doživotný.

 

Zdokonalenie lásky

Manželia si spoločne pomáhajú v rozličných situáciách a hlavne pri výchove detí. Rodina je domáca cirkev, ktorá rozširuje Boží ľud. V jednote a láske predstavujú Krista a Cirkev a sú svojim deťom príkladom v napredovaní za Kristom. 

Sviatostné manželstvo dáva manželom milosti pomáhajúce ľahšie prekonať prekážky, s ktorými sa stretávajú. Zdokonalenie lásky v manželstve má za úlohu pomôcť manželom vo vernosti a v nerozlučiteľnej jednote. Pôvodcom tejto milosti je Kristus, ktorý sa za nás obetoval a ukázal nám, ako ho máme nasledovať.

Bartolomej 7/2021 Dominik Kučera