Sviatosti 7. časť – Sviatosť vysviacky

Jún je mesiacom, keď sa najčastejšie vysluhuje sviatosť vysviacky, či už diakonátu, alebo kňazstva. V tejto sviatosti sa odovzdáva Ježišovo poslanie, ktoré chce pomáhať druhým. Ježiš toto poslanie zveril apoštolom, ktorí ho postupne odovzdávali svojim nástupcom. 

 

Stupne vysviacky

Vysviacka má tri stupne: biskupská (episkopát), kňazská (presbyterát) a diakonská (diakonát). Biskup má na starosti celú diecézu (územie), v ktorom mu pomáhajú kňazi. 

Kňazská služba a sviatosť je nasmerovaná na Eucharistiu. Kňaz je poslaný, aby žil a pracoval pre Cirkev, ktorá sa stará o svojich veriacich a privádza ich ku Kristovi. 

Diakonská vysviacka je zameraná na službu, ktorá má byť smerovaná v spoločenstve s biskupom a kňazmi pre Boží ľud. Táto služba je prejavovaná pri bohoslužbách, hlásaní Božieho slova alebo skutkami lásky. 

 

Dva základné účinky

Milosť Ducha Svätého

„Preto ti pripomínam, aby si roznecoval Boží dar, ktorý je v tebe prostredníctvom vkladania mojich rúk.“ (1 Tim 1,6) 

Každý jeden stupeň dáva osobitné milosti Ducha Svätého podľa toho, aké potrebuje vo vykonávaní svojej služby. Každý jeden vysvätený služobník je povolaný do služby, ktorá sa má pripodobniť službe Ježiša Krista, ktorý bol kňaz, učiteľ a pastier.

Služba diakona so sebou prináša milosť služby a pomoci Božiemu ľudu. Diakon svoju službu vykonáva v spoločenstve s biskupom a jeho kňazstvom. 

Po kňazskej vysviacke sa kňaz snaží s milosťou Ducha slúžiť ľudu a prináša najvznešenejšiu obetu Eucharistie, hlása evanjelium, prináša obety a dary.

Biskupská vysviacka prosí o milosť Ducha, ktorý má pomáhať pri riadení, vedení a bránení zverenej Cirkvi. Takisto sa prosí o lásku pri hlásaní Evanjelia a o silu byť dobrým vzorom pre zverenú Cirkev, ktorú má viesť do Božieho kráľovstva.

Znak vysviacky

Sv. Augustín hovoril o kňazstve ako o sviatosti, ktorá má nezničiteľný charakter – znak, ktorého sa nedá zbaviť ani zbavením alebo zrušením úradu, do ktorého bol postavený. Kňazovi zostane vysviacka, aj keby bol z úradu odstránený z vlastnej viny. Táto vysviacka mu zostane navždy tak ako krst. Kvôli sviatostnému znaku nemožno krst ani vysviacku opakovať. 

Sviatosť vysviacky udeľujú biskupi. „Keďže sviatosť posvätného stavu(1536) je sviatosťou apoštolskej služby, je úlohou biskupov ako nástupcov apoštolov odovzdávať tento „duchovný dar“, „výhonky apoštolského semena“. Platne vysvätení biskupi, t. j. tí, čo sú v línii apoštolského nástupníctva, platne udeľujú tri stupne sviatosti posvätného stavu.“ (KKC bod 1576)

Otec Anton Srholec povedal o kňazoch: „Kňaz je ako studňa. A robí všetko, aby dával čistú vodu. Kto príde s veľkou nádobou, načerpá plnú, kto s malou, málo. Kto príde s deravou nádobou, neodnesie si nič, a kto príde s nádobou špinavou, odnesie si špinavú vodu.“

Bartolomej 6/2021 Dominik Kučera