Sviatosť birmovania

Pred svojím odchodom k Otcovi, prisľúbil Ježiš apoštolom Ducha Svätého – toho, ktorý ich naplní a dá im silu ísť do celého sveta a prinášať jeho radostnú zvesť. 
Slovo BIRMOVANIE pochádza z latinského slova confirmatio a znamená posilnenie.
Birmovanie je sviatosť, v ktorej sa birmovanec skrze vkladanie rúk, pomazanie a modlitbu napĺňa Duchom Svätým k vnútornému posilneniu a odvážnemu vyznávaniu viery. Táto sviatosť rozmnožuje v človeku dary Ducha Svätého a vtláča do duše nezmazateľný znak – poslanie. Preto je možné ju prijať len raz v živote.
Sviatosť birmovania v našej farnosti býva zvyčajne každý rok. Záujemcovia o sviatosť birmovania sa môžu prihlásiť v sakristii počas mesiaca september podľa vyhlásenia vo farských oznamoch.

Požiadavky k prijatiu sviatosti birmovania:

Bližšie informácie sa dozviete osobne od kňazov vo farnosti.

Dospelí, ktorí majú záujem o sviatosť birmovania, majú osobitnú prípravu o ktorej sa môžu informovať osobne u farára.