Sviatosť birmovania

Pred svojím odchodom k Otcovi, prisľúbil Ježiš apoštolom Ducha Svätého – toho, ktorý ich naplní a dá im silu ísť do celého sveta a prinášať jeho radostnú zvesť. 
Slovo BIRMOVANIE pochádza z latinského slova confirmatio a znamená posilnenie.
Birmovanie je sviatosť, v ktorej sa birmovanec skrze vkladanie rúk, pomazanie a modlitbu napĺňa Duchom Svätým k vnútornému posilneniu a odvážnemu vyznávaniu viery. Táto sviatosť rozmnožuje v človeku dary Ducha Svätého a vtláča do duše nezmazateľný znak – poslanie. Preto je možné ju prijať len raz v živote.
Sviatosť birmovania v našej farnosti býva zvyčajne každý rok. Záujemcovia o sviatosť birmovania sa môžu prihlásiť v sakristii počas mesiaca september podľa vyhlásenia vo farských oznamoch.

Požiadavky k prijatiu sviatosti birmovania:

  • Praktický život viery podľa zásad učenia Katolíckej cirkvi.
  • Vzdialená príprava birmovanca na hodinách náboženskej výchovy od 1. až po 9. roč. ZŠ, počas ktorej prijme prvé sv. prijímanie (zvyčajne v 3. roč.).
  • Bezprostredná príprava k prijatiu sviatosti birmovania. Začína sa v septembri a trvá necelý jeden školský rok. Prípravu robí kňaz vo farnosti v spolupráci s animátormi. Stretnutia prebiehajú v spoločenstvách aj spoločne. Súčasťou prípravy je chata, duchovná obnova pre birmovancov. Nezabudnite si zaistiť birmovného rodiča, ktorý praktizuje svoju vieru.

Bližšie informácie sa dozviete osobne od kňazov vo farnosti.

Dospelí, ktorí majú záujem o sviatosť birmovania, majú osobitnú prípravu o ktorej sa môžu informovať osobne u farára.