Pokyny pre poskytovanie duchovnej služby počas druhej vlny COVID-19

Bratislava 16. septembra (TK KBS) V spolupráci odborníkov Ministerstva zdravotníctva, Úradu verejného zdravotníctva a zástupcov cirkví pôsobiacich v Slovenskej republike vznikol súbor opatrení, ktoré sú pre cirkevné spoločenstvá až do odvolania záväzné pri slávení bohoslužieb a ďalších podujatiach. Opatrenia sa odvíjajú od toho, do ktorej z troch definovaných kategórií cirkevné spoločenstvo aktuálne spadá. „Semafor“ s farebnými kategóriami a podrobnými pokynmi pre poskytovanie duchovnej služby počas 2. vlny pandémie Covid-19, ako aj aktualizovanú tabuľku kategórií podľa okresov možno nájsť na tomto linku:

Čo sa týka počtu osôb pri bohoslužbách, pre kostoly v žltej a červenej zóne platí pravidlo zachovania odstupov medzi veriacimi na spôsob „šachovnice“ – tak pri sedení ako aj pri státí – samozrejme, s výnimkou členov tej istej domácnosti, tak ako to bolo aj pri prvej vlne koronavírusu. Konkrétny počet je teda limitovaný dimenziami chrámu.

Veriacich, ktorí patria do rizikových skupín opísaných v semafore, a samozrejme tých, ktorí pociťujú príznaky ochorenia, treba vhodným spôsobom uistiť, že v týchto okolnostiach nie sú viazaní povinnosťou účasti na nedeľnej bohoslužbe a je potrebné, aby zostali doma, kde môžu sledovať prenos liturgie cez rádio, televíziu, prípadne internet.

Veľmi dôležitá je správna a neustála katechéza, čo sa týka rozdávania svätého prijímania do rúk. Treba opakovane, najlepšie pri každej bohoslužbe pred svätým prijímaním pripomínať nevyhnutnosť zachovania náležitej úcty a správneho spôsobu prijatia do rúk, ktoré je teraz dovolené na základe rozhodnutia slovenských biskupov. Veriacich treba vyzvať, aby si rúško zložili až tesne pred prijatím, keď už sú na rade, potom položili pred seba jednu ruku na druhú, prijali Eucharistiu s úctou do dlane vrchnej ruky, následne si druhou rukou pred rozdávateľom sväté prijímanie vložili do úst, znovu založili rúško a až potom sa vrátili na svoje miesto. Kto v individuálnom prípade z vážneho dôvodu nemôže prijímať do rúk, nech príde celkom na záver radu prijímajúcich a rozdávateľ nech mu podá Eucharistiu do úst – a následne si dezinfikuje ruky.

Pokiaľ by duchovný spozoroval príznaky koronavírusu priamo u seba, u svojich spolupracovníkov či u veriacich v kostole, treba sa riadiť kategóriou 1 – červená farba – a pokynmi dole pod semaforom, hoci sa daná farnosť môže nachádzať v „zelenej zóne“. Je veľmi potrebné, aby veriaci dôsledne rešpektovali pokyny svojich duchovných a nimi poverených organizátorov. V prípadne nejasností sa duchovní môžu obrátiť na svojich dekanov, prípadne na adresu kbs@kbs.sk.
https://www.tkkbs.sk/semafor

Typ aktivity

Všeobecné opatrenia
kontroly zdroja nákazy

Všetci účastníci
bohoslužieb, vrátane tých, ktorí predsedajú a zabezpečujú
služby (koordinátori vstupu a dezinfekcie, miništranti,
výber milodarov – tento sa má realizovať buď po skončení
bohoslužby, alebo vyhradiť na to určené miesto), majú nosiť
rúška, dodržiavať sociálny dištanc – šachovnicové
sedenie, bez spevov,
používania spoločných spevníkov,
modlitebníkov, či sväteničiek. Prijímanie výlučne na ruku,
odstupy aj v presbytériu medzi osobami minimálne 2 metre.
Zbory nespievajú.

Všetci účastníci
bohoslužieb, vrátane tých, ktorí predsedajú a zabezpečujú
služby (koordinátori vstupu a dezinfekcie, miništranti,
výber milodarov – tento sa má realizovať buď po skončení
bohoslužby alebo vyhradiť na to určené miesto), majú nosiť
rúška, dodržiavať sociálny dištanc – šachovnicové
sedenie
, obmedzenie spevov, bez používania spoločných
spevníkov, modlitebníkov, či sväteničiek. Prijímanie výlučne
na ruku. Zbor spieva v rúškach
alebo so sociálnym dištancom 2 metre a viac medzi členmi.

Všetci účastníci
bohoslužieb, vrátane tých, ktorí predsedajú a zabezpečujú
služby, majú nosiť rúška, dodržiavať sociálny dištanc,
spevy povolené. Nepoužívanie sväteničiek. Prijímanie výlučne
na ruku. Zbor môže spievať s dodržiavaním opatrení u členov
zboru.

Príchod na bohoslužby

Formou výziev, oznamov
a usmernení pre veriacich obmedziť účasť na duchovných
a náboženských aktivitách osobám z nasledujúcich
skupín: seniori, rizikové skupiny (napr. onkologickí pacienti,
osoby s kardiovaskulárnym, imunologickým a respiračným
ochorením) a osoby s akútnou respiračnou infekciou
alebo ochorením, pri ktorom je zvýšená telesná teplota (ak je
možné, zabezpečiť streamovanie, prenosy alebo záznamy
z liturgií), kontrolovať nasadenie rúška. Aplikovanie
dezinfekcie zodpovednou osobou – nie chytanie dezinfekčnej
nádoby vstupujúcimi veriacimi! Usmerniť k usadeniu podľa
predpisu.

Formou výziev, oznamov
a usmernení pre veriacich obmedziť účasť na duchovných
a náboženských aktivitách osobám z nasledujúcich
skupín: seniori, rizikové skupiny (napr. onkologickí pacienti,
osoby s kardiovaskulárnym, imunologickým a respiračným
ochorením) na minimálny počet (ideálne vyhradené bohoslužby
pre seniorov – krátke, nespievané) a zákaz účasti
osobám s akútnou respiračnou infekciou alebo ochorením,
pri ktorom je zvýšená telesná teplota (ak je možné
zabezpečiť streamovanie, prenosy alebo záznamy z liturgií),
kontrolovať nasadenie rúška. Aplikovanie dezinfekcie
zodpovednou osobou.

Pri vstupe kontrola nasadenia rúška a aplikovanie dezinfekcie zodpovednou osobou. Zákaz účasti osobám s akútnou respiračnou infekciou alebo ochorením, pri ktorom je zvýšená telesná teplota.

Prijímanie pod obojím
a pitie koncelebrujúcich z jedného kalicha

Zakázané

Zakázané

Obmedzené na špeciálne
udalosti ako je svadba, a tu len mladomanželia

Spoločenské / skupinové
aktivity a agapé

Zakázané, prípadne možné
v malých skupinkách do max. 30 detí/ birmovancov + rodinní
príslušníci (podľa povolenia RÚVZ) napr. prvé sväté
prijímanie, birmovka/konfirmácia (uprednostniť opakované
slávenie – t.j. rozdelené – napr. počas niekoľkých nediel
alebo dní, tak aby sa zabezpečili potrebné opatrenia). Sedenie
v rúškach (okrem času konzumácie potravy), so zachovaním
sociálneho dištancu a rozmiestnením stolov na aspoň 2
metre (s obmedzeným počtom osôb za stolom na max 2) a s
primeranou hygienou rúk a nosením rúška.

Napr. prvé sv. prijímanie,
birmovka/ konfirmácia. Možné v menších skupinách podľa
RÚVZ. Agapé a iné skupinové aktivity možné pre malé
a uzatvorené spoločenstvo do 10 ľudí so záznamom
kontaktov. Sedenie v rúškach (okrem času konzumácie
potravy), so zachovaním sociálneho dištancu a rozmiestnením
stolov na aspoň 2 metre (s obmedzeným počtom osôb za stolom na
max 2) a s primeranou hygienou rúk a nosením rúška.

Obmedzené, čo do počtu
osôb podľa platných opatrení Hlavného hygienika alebo RÚVZ,
so sociálnym dištancom medzi účastníkmi, a s primeranou
hygienou rúk a nosením rúška.

Skríning účastníkov
spoločných aktivít mimo liturgie (napr. predmanželské náuky,
zvláštne modlitby napr. za zosnulých, a pod.)

Sledovanie príznakov
respiračného ochorenia pri vstupe (ideálne vyplniť záznam
o bezinfekčnosti)

Sledovanie príznakov
respiračného ochorenia pri vstupe (ideálne vyplniť záznam
o bezinfekčnosti)

Aktívne informovanie
účastníkov (aj formou plagátov) o opatreniach a potrebe
bezinfekčnosti pri spoločných podujatiach.

Skríning duchovných,
miništrantov, kostolníkov, pomocného personálu a dobrovoľníkov

Teplota a sledovanie
príznakov každý deň pred začiatkom spoločných aktivít
(bezprostredne pri príchode). Napr. miništrovanie a lektorovanie
(čítanie) a iné úkony nemôžu robiť ľudia s prejavmi
respiračnej infekcie. Duchovní by mali pri prejavoch respiračnej
infekcie zvážiť maximálne nevyhnutné úkony (ideálne sa
izolovať) a zabrániť účasti iných podporných osôb
v priestore pri výkone liturgie (napr. miništranti,
kostolník a pod.); rozdávaním prijímania má byť
v takomto prípade poverená iná osoba na to určená.
Duchovný má kontaktovať svojho lekára a nadriadeného
(dekan, biskup) so zaslaním interného hlásenia alebo žiadosti
o zastupovanie. Znížiť počet litrurgických úkonov na
minimum, až ich dočasné zastavenie (podľa možností) počas
liečby.

Teplota a sledovanie
príznakov každý deň pred začiatkom spoločných aktivít
(bezprostredne pri príchode) napr. miništrovanie a lektorovanie
(čítanie) a iné úkony.

Aktívne informovanie
o opatreniach a potrebe bezinfekčnosti pri spoločných
podujatiach.

Skríning ďalších osôb
(napr. administratívne úkony na farských úradoch)

Sledovanie príznakov pri
príchode do budovy (napr. krstné a sobášne náuky,
nahlásenia pohrebov a pod.)

Sledovanie príznakov pri
príchode do budovy (napr. krstné a sobášne náuky,
nahlásenia pohrebov a pod.)

Aktívne informovanie
účastníkov (aj formou plagátov) o opatreniach a potrebe
bezinfekčnosti pri spoločných podujatiach

Udeľovanie sviatostí
pri ktorých dochádza ku kontaktu (pomazanie chorých, krst,
sobáš)

Vyhradený priestor.
Dôkladná hygiena rúk. Nemá byť realizované skupinové
vysluhovanie sviatostí ale individuálne pri pomazaní chorých.
Liturgia trvá nevyhnutne dlhú dobu. Dodržiavajú sa prísne
opatrenia z časti Všeobecné opatrenia kontroly zdroja
nákazy.

Vyhradený priestor.
Dôkladná hygiena rúk. Nemá byť realizované skupinové
vysluhovanie sviatostí ale individuálne pri pomazaní chorých.
Liturgia trvá nevyhnutne dlhú dobu. Dodržiavajú sa prísne
opatrenia z časti Všeobecné opatrenia kontroly zdroja
nákazy.

Dôkladná hygiena rúk.
Dodržiavajú sa opatrenia z časti Všeobecné opatrenia
kontroly zdroja nákazy.

Udeľovanie sviatostí
v domácom a nemocničnom prostredí infikovanej osobe
na COVID-19

Len ak je to nevyhnutné,
udeľovať v domácom prostredí – tam nosenie štítu,
rúška, rukavíc, plášťa a návlekov v prípade
zaopatrovania chorého s pozitivitou COVID-19 alebo u suspektných
osôb. U negatívnych opatrenia ako z časti Všeobecné
opatrenia kontroly zdroja nákazy.

V nemocničnom
prostredí a zariadení sociálnych služieb sa postupuje
striktne podľa smerníc príslušného zariadenia.

V domácom prostredí
nosenie štítu, rúška, rukavíc, plášťa a návlekov
v prípade zaopatrovania chorého s pozitivitou COVID-19
alebo u suspektných osôb. U negatívnych opatrenia ako
z časti Všeobecné opatrenia kontroly zdroja nákazy.

V nemocničnom
prostredí a zariadení sociálnych služieb sa postupuje
striktne podľa smerníc príslušného zariadenia.

V domácom prostredí
nosenie štítu, rúška, rukavíc, plášťa a návlekov
v prípade zaopatrovania chorého s pozitivitou COVID-19
alebo u suspektných osôb. U negatívnych opatrenia ako
z časti Všeobecné opatrenia kontroly zdroja nákazy.

V nemocničnom
prostredí a zariadení sociálnych služieb sa postupuje
striktne podľa smerníc príslušného zariadenia.

OOPP

Všetci duchovní nosia
OOPP, keď spolupracujú pri starostlivosti a duchovnom
sprevádzaní veriacich, predsedaní liturgie, realizácii
duchovných úkonov a pod. podľa zásad uvedených
v odporúčaniach pre OOPP u duchovných. Duchovní môžu
nosiť vlastné rúška, ale pri starostlivosti o veriacich
(zaopatrovanie, blízky kontakt, návšteva v nemocnici,
zariadení sociálnych služieb, hospicu) musia mať predpísané
certifikované rúška, respirátor alebo štíty.

Všetci duchovní nosia
OOPP, keď spolupracujú pri starostlivosti a duchovnom
sprevádzaní veriacich, predsedaní liturgie, realizácii
duchovných úkonov a pod. podľa zásad uvedených
v odporúčaniach pre OOPP u duchovných. Duchovní môžu
nosiť vlastné rúška, ale pri starostlivosti o veriacich
(zaopatrovanie, blízky kontakt, návšteva v nemocnici,
zariadení sociálnych služieb, hospicu) musia mať predpísané
certifikované rúška, respirátor alebo štíty.

Všetci duchovní nosia
OOPP, keď spolupracujú pri starostlivosti a duchovnom
sprevádzaní veriacich, predsedaní liturgie, realizácii
duchovných úkonov a pod. podľa zásad uvedených
v odporúčaniach pre OOPP u duchovných. Nosenie rúšok
podľa príslušných aktivít.

COVID SEMAFÓR nájdete TU!