Poďakovanie za dotáciu z rozpočtu mesta Prievidza na reštaurovanie oltára

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Prievidza-mesto úprimne ďakuje mestu Prievidza za poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Prievidza vo výške 500 na reštaurovanie oltára sv. Michala archanjela v Mariánskom kostole.

 

Mesto Prievidza poskytlo dotáciu vo výške 500 eur na na krytie časti nákladov, spojených s V. fázou reštaurovania oltára sv. Michala archanjela v Kostole Nanebovzatia Panny Márie (ÚZPF 826/1-2).