Poďakovanie za dotácie z rozpočtu mesta Prievidza

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Prievidza-mesto úprimne ďakuje mestu Prievidza za poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta v roku 2021.

 

Dotáciu vo výške 500 eur mesto Prievidza poskytlo na pokrytie časti materiálových nákladov na reštaurovanie oltára sv. Michala archanjela ÚZPF 826/1-2, nachádzajúceho sa v kostole Nanebovzatia Panny Márie, ul. Mariánska 571/63 (Mariánsky kostol).

 

Dotáciu vo výške 500 eur mesto Prievidza poskytlo na na pokrytie časti nákladov na materiálno-technické zabezpečenie súvisiaceho s organizovaním denného detského tábora.

 

Dotáciu vo výške 1000 eur mesto Prievidza poskytlo na pokrytie časti materiálno-technického zabezpečenia súvisiaceho s organizovaním Prievidzskej púte na Mariánskom vŕšku.