Poďakovanie za dotácie z rozpočtu mesta Prievidza

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Prievidza-mesto a Charita – dom sv. Vincenta, n.o. úprimne ďakujú mestu Prievidza za poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta v roku 2023. Mesto Prievidza poskytlo dotácie na reštaurovanie oltára v Mariánskom kostole, materiálno-technické zabezpečenie Prievidzskej púte k Nanebovzatej Panne Márii, organizovanie letného tábora pre deti, prípravné práce obnovy hradbového múra na Mariánskom vŕšku, a na prevádzku a činnosť prievidzskej charity.

 

Mesto Prievidza poskytlo dotáciu vo výške 250 eur na krytie časti nákladov, spojených s VI. fázou reštaurovania oltára sv. Michala archanjela v Kostole Nanebovzatia Panny Márie (ÚZPF 826/1-2).

 

Už tradične podporilo mesto aj Prievidzskú púť k Nanebovzatej Panne Márii. Na účel pokrytia časti materiálno-technického zabezpečenia súvisiaceho s organizovaním Prievidzskej púte na Mariánskom vŕšku (tribúna a ozvučenie) poskytlo mesto Prievidza zo svojho rozpočtu dotáciu vo výške 1000 eur.

 

Z rozpočtu mesta Prievidza bola farnosti Prievidza-mesto poskytnutá aj dotácia vo výške 500 eur na krytie časti nákladov, spojených s organizovaním pobytového detského tábora v rámci prázdnin v roku 2023.

 

Dotáciu vo výške 1000 eur mesto Prievidza poskytlo z rozpočtu na rok 2023 aj na krytie časti nákladov, spojených s vypracovaním prípravnej dokumentácie obnovy pamiatkového objektu – Múr hradbový a bašty I.-V. zapísaného v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod č. 875/2-7 (zameranie, pridelenie súpisného čísla, zápis do katastra nehnuteľností, súvisiace úradné poplatky, znalecké posudky, prieskumy, reštaurátorské výskumy…).

 

Za poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Prievidza úprimne ďakuje aj Charita – dom sv. Vincenta, nezisková organizácia, ktorej zakladateľom je Rímskokatolícka cirkev, farnosť Prievidza-mesto. V roku 2023 bola z rozpočtu mesta poskytnutá charite dotácia vo výške 10 000 eur na činnosť nízkoprahového denného centra na Košovskej ceste č. 19 v Prievidzi, poskytovanie pomoci a starostlivosti o bezprístrešných občanov (služba poskytovania spoločného stravovania, prevádzka hygienických zariadení a nocľahárne), náklady na energie (plyn, voda, elektrika), nákup potravín, čistiacich a hygienických potrieb.

 

Za všetky poskytnuté dotácie vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.