Na webovej stránke sa momentálne pracuje, prosím, ospravedlĹňte nás. Ďakujeme.

Manželstvo

Po prvotnom páde človeka sú jeho medziľudské vzťahy najviac postihnuté ťažkosťou hriechu. Preto náš Pán Ježiš povýšil manželské spolužitie na sviatosť, aby pôsobením jeho milosti mohli ľudia opäť žiť v plnosti lásky.

Ak chcete uzavrieť manželstvo, ohláste sa minimálne 3 mesiace pred plánovaným dátumom.

Všetky dokumenty, ktoré budete potrebovať na uzatvorenie manželstva, si môžete doniesť už k spisovaniu zápisnice. Termín spisovania si dohodnete s farárom pri prvej návšteve fary. Budete potrebovať tieto dokumenty:

a) zápisnicu z občianskej matriky – získate ju na mestskej matrike v Prievidzi (potrebujete so sebou občianske preukazy a rodné listy). Ak ste už boli sobášení civilne, túto zápisnicu k uzavretiu cirkevného sobáša netreba.

b) krstné listy (výpisy z matriky pokrstených z miesta krstu) – ak nie ste pokrstení v našej farnosti.

c) licenciu (súhlas farára farnosti, v ktorej bývate, farárovi našej farnosti, aby ste mohli uzavrieť manželstvo u nás) – ak ani jeden z vás nebýva v našej farnosti.

d) údaje o svedkoch – meno a priezvisko každého, taktiež rodné číslo a adresu trvalého pobytu.

Pred uzatvorením manželstva je potrebné absolvovať predmanželskú prípravu. V našej farnosti sa uskutočňuje Kurz prípravy na manželstvo formou víkendového sústredenia. Prihlásiť na kurz sa môžete na http://www.domanzelstva.sk/uvod. Predmanželskú prípravu môžete absolvovať aj mimo našej farnosti v tom prípade prineste potvrdenie o absolvovaní.

Manželstvo v našej farnosti môžete uzatvoriť v jednom z kostolov na území našej farnosti (farský, piaristický, mariánsky).