Manželstvo

Po prvotnom páde človeka sú jeho medziľudské vzťahy najviac postihnuté ťažkosťou hriechu. Preto náš Pán Ježiš povýšil manželské spolužitie na sviatosť, aby pôsobením jeho milosti mohli ľudia opäť žiť v plnosti lásky.

Ak chcete uzavrieť manželstvo, ohláste sa minimálne 3 mesiace pred plánovaným dátumom.

Všetky dokumenty, ktoré budete potrebovať na uzatvorenie manželstva, si môžete doniesť už k spisovaniu zápisnice. Termín spisovania si dohodnete s farárom pri prvej návšteve fary. Budete potrebovať tieto dokumenty:

a) zápisnicu z občianskej matriky – získate ju na mestskej matrike v Prievidzi (potrebujete so sebou občianske preukazy a rodné listy). Ak ste už boli sobášení civilne, túto zápisnicu k uzavretiu cirkevného sobáša netreba.

b) krstné listy (výpisy z matriky pokrstených z miesta krstu) – ak nie ste pokrstení v našej farnosti.

c) licenciu (súhlas farára farnosti, v ktorej bývate, farárovi našej farnosti, aby ste mohli uzavrieť manželstvo u nás) – ak ani jeden z vás nebýva v našej farnosti.

d) údaje o svedkoch – meno a priezvisko každého, taktiež rodné číslo a adresu trvalého pobytu.

Pred uzatvorením manželstva je potrebné absolvovať predmanželskú prípravu. V našej farnosti sa uskutočňuje Kurz prípravy na manželstvo formou víkendového sústredenia. Prihlásiť na kurz sa môžete na http://www.domanzelstva.sk/uvod. Predmanželskú prípravu môžete absolvovať aj mimo našej farnosti v tom prípade prineste potvrdenie o absolvovaní.

Manželstvo v našej farnosti môžete uzatvoriť v jednom z kostolov na území našej farnosti (farský, piaristický, mariánsky).