Krst

Krst je sviatosť znovuzrodenia. Krstom človek vystupuje zo stavu dedičného hriechu – stavu mimo Boha – a navracia sa k Bohu. Božou mocou je oslobodený od zla a začleňuje sa do Cirkvi – rodiny Božích detí – teda tých, ktorí sa vrátili k Bohu. V krste dostáva človek od Boha Ducha Svätého – Božieho Ducha, ktorý nás oživuje a dáva nám nový život – schopnosť žiť lásku a opravdivé vzťahy.

Krst dieťaťa do 7 rokov

Ak chcete dať pokrstiť svoje dieťa do 7 r. , príďte v úradných hodinách do kancelárie fary. Doneste rodný list dieťaťa a dohodneme si termín krstnej náuky a termín krstu. Náuka býva zvyčajne vo štvrtok v týždni pred krstom o 18.00 vo fare. Krst sa udeľuje 2. a 4. sobotu v mesiaci o 11:00 vo farskom kostole alebo v nedeľu v rámci niektorej sv. omše vo farskom kostole, a to v prípade rodičov, ktorí pristupujú k sviatostiam.
Pre dieťa je potrebné zabezpečiť bielu košieľku s vyšitým menom, priezviskom a dátumom krstu a krstnú sviecu. V Prievidzi je možné zakúpiť ich v predajni Spolku sv. Vojtecha alebo v predajni Benedetto.

Krst dieťaťa vo veku od 7 do 14 rokov

Pokiaľ je vaše dieťa vo veku od 7 do 14 r. a chcete ho dať pokrstiť, treba to ohlásiť v priebehu septembra na fare kňazom alebo v škole katechétom. Príprava je v rámci hodín náboženstva v škole a v rámci farskej katechézy – začína sa na začiatku školského roka. Sviatosť krstu a prvé sv. prijímanie sa vysluhuje deťom po ukončení prípravy.
Bližšie informácie sa dozviete od kňaza po nedeľnej detskej sv. omši alebo priamo na fare v úradných hodinách.

Krst dospelého (od 14 rokov vyššie)

Príprava na krst dospelých sa začína každý rok v septembri. Ak sa chcete stať kresťanom a členom Katolíckej cirkvi, treba sa začiatkom septembra ohlásiť vo fare. Príprava na krst (katechumenát) trvá približne 2 roky. Krst býva udelený na Veľkonočnú vigíliu (Bielu sobotu) večer v katedrále v Banskej Bystrici diecéznym biskupom, alebo v našom farskom kostole. Zároveň sa vám vyslúži sviatosť birmovania a prvé sv. prijímanie.
Bližšie informácie sa dozviete od kňazov vo farnosti.

Kto môže byť krstný rodič a aká je jeho úloha

Úlohou krstného rodiča je pomáhať krstencovi v uvádzaní do kresťanského života. Je to dospelý kresťan, ktorý pomáha novopokrstenému vrastať do kresťanskej náuky a života. Aby toho bol schopný, je potrebné:

  1. aby bol sám kresťanom – teda mal sviatosť krstu;
  2. aby mal ostatné potrebné sviatosti, ktoré ho uschopňujú vykonávať túto úlohu – 1. sv. prijímanie, birmovku a sviatosť manželstva, ak žije vo vzťahu;
  3. aby žil kresťanským životom – zúčastňoval sa bohoslužieb, uvádzal kresťanské hodnoty do praxe;
  4. aby mal minimálny vek 16 rokov.

Za krstného rodiča sa má brať iba jeden krstný otec alebo iba jedna krstná matka, alebo jeden krstný otec a jedna krstná matka.

Meno pre dieťa

Treba dbať aj o to, aby sa dieťaťu nedávalo meno, ktoré je cudzie kresťanskému zmýšľaniu. Má to byť podľa možnosti kresťanské meno, teda meno niektorého kresťanského svätca, ktorý bude dieťaťu aj patrónom.

Pre meno sa môžete sa inšpirovať na www.zivotopisysvatych.sk.