Poďakovanie za dotáciu z rozpočtu mesta – reštaurátorský výskum obrazu Korunovania Panny Márie

Mesto Prievidza poskytlo Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosti Prievidza-mesto dotáciu z rozpočtu mesta vo výške 500 eur na čiastočné krytie nákladov spojených s realizáciou prvej etapy reštaurovania obrazu Korunovania Panny Márie z kostola Nanebovstúpenia Panny Márie na Mariánskom vŕšku a sochy sv. Bartolomeja vo farskom kostole. Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Prievidza-mesto, vyslovuje úprimné poďakovanie mestu Prievidza za poskytnutie tejto dotácie.

Dotácia bola použitá na spolufinancovanie výskumu obrazu Korunovania Panny Márie, ktorý je prvotnou fázou procesu reštaurovania. Dotácia bola použitá na prvý krok k záchrane krásneho obrazu, ktorý patrí k histórii mesta Prievidze a k najstaršiemu kostolu mesta Prievidza.

Farský časopis Bartolomej

Staršie čísla

Liturgia Slova | Zamyslenie na dnes
Liturgia hodín | Sv. omše u piaristov

Facebook Moja komunita RSS © Rímskokatolícka Cirkev, Diecéza Banská Bystrica, Farnosť Prievidza - mesto | Kontakt | Prihlásenie