Mesto Prievidza podporilo dotáciami tábor, púť aj opravu trhliny

Mesto Prievidza zo svojho rozpočtu poskytuje dotácie na podporu všeobecne prospešných služieb alebo verejnoprospešných účelov. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Prievidza–mesto získala z rozpočtu mesta finančné prostriedky na tábor, púť aj reštaurovanie obrazu. Mesto finančne podporilo i opravu trhlín na piaristickom kostole a prevádzku charity.

Dotáciu vo výške 500 eur mesto Prievidza poskytlo na krytie časti nákladov spojených s realizáciou prvej etapy reštaurovania obrazu Korunovanie Panny Márie z Kostola Nanebovstúpenia Panny Márie na Mariánskom vŕšku a sochy sv. Bartolomeja vo farskom kostole. Za finančné prostriedky bude spracovaná textová, grafická a fotografická časť výskumu.

Na účel krytia časti nákladov spojených s organizovaním denného farského tábora s cieľom spestriť deťom letné prázdniny poskytlo mesto Prievidza farnosti dotáciu vo výške 500 eur. Tieto finančné prostriedky boli určené na cestovné, občerstvenie, materiálne náklady a vstupenky na podujatia. Najväčšie tradičné podujatie, ktoré organizuje prievidzská farnosť, teda Prievidzskú púť k Nanebovzatej Panne Márii, podporilo mesto dotáciou z rozpočtu vo výške 2000 eur. Dotácia je určená na krytie časti nákladov spojených s organizovaním púte, zabezpečenie tribúny a ozvučenia.

Rehoľa piaristov na Slovensku požiadala ako vlastník Kostola Najsvätejšej Trojice mesto Prievidza o finančnú podporu opráv výrazných trhlín na omietkach v interiéri piaristického kostola. Mesto Prievidza poskytlo dotáciu vo výške 4000 eur z rozpočtu mesta Prievidza na rok 2018 na krytie časti nákladov spojených so sanáciou prasklín, teda rekonštrukčné a reštaurátorské práce na fasáde piaristického kostola. Rehoľa piaristov na Slovensku za poskytnutú dotáciu aj touto cestou ďakuje.

Úprimné poďakovanie mestu Prievidza za dotáciu z rozpočtu mesta Prievidza vyslovuje aj nezisková organizácia Charita – dom sv. Vincenta. Na podporu prevádzky nízkoprahového denného centra v roku 2018 poskytlo mesto Prievidza dotáciu vo
výške 8000 eur.

Alojz Vlčko

Farský časopis Bartolomej

Staršie čísla

Liturgia Slova | Zamyslenie na dnes
Liturgia hodín | Sv. omše u piaristov

Facebook Moja komunita RSS © Rímskokatolícka Cirkev, Diecéza Banská Bystrica, Farnosť Prievidza - mesto | Kontakt | Prihlásenie